Κανονισμός Λειτουργίας Φροντιστηρίου

Οι κανόνες – όροι που παρατίθενται, έχουν οριστεί για την βελτίωση και ομαλή λειτουργία του φροντιστηρίου. Παρακαλούνται όλα τα μέλη του, να τους τηρούν.

1.         Η περίοδος των μαθημάτων αρχίζει στις 16 Αυγούστου  και λήγει με το πέρας των ενδοσχολικών εξετάσεων.

2.        Διαγνωστικά τεστ – καθορισμός στόχων:      Στην αρχή της χρονιάς ο μαθητής καλείται σε συνέντευξη – γνωριμία και τον εντοπισμό των εκπαιδευτικών αναγκών  μέσω διαγνωστικών τεστ. Καταγράφονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι του μαθητή και ενημερώνονται μαθητής και γονείς.

3.       Πρόγραμμα σπουδών: Με την έναρξη κάθε νέας σχολικής χρονιάς η διεύθυνση ανακοινώνει τα μαθήματα που θα διδαχθούν σε κάθε τάξη με τις αντίστοιχες διδακτικές ώρες. Το ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών του φροντιστηρίου, είναι αυτό που παραλαμβάνει ο μαθητής με την έναρξη των μαθημάτων. Αυτό το πρόγραμμα σπουδών υλοποιείται απαρέγκλιτα. Κάθε διδακτική ώρα που δεν πραγματοποιείται με ευθύνη του φροντιστηρίου αναπληρώνεται εντός 15 ημερών. Αλλαγές μπορούν να γίνουν κατόπιν συνεννοήσεως με τη διεύθυνση και εφόσον δεν δημιουργεί πρόβλημα στο υπόλοιπο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα σπουδών είναι καινοτόμο και έχει στόχο τη προετοιμασία των μαθητών για τις πανελλήνιες. Η δομή του είναι τέτοια ώστε να καλυφτούν υπάρχοντα κενά από προηγούμενες τάξεις και να καλυφτεί το μεγαλύτερο μέρος της ύλης των πανελληνίων  από τη Β λυκείου.

4.         Οι μέρες αργίας του φροντιστηρίου είναι αυτές που ισχύουν και για τα Δημόσια Σχολεία. Κατά την περίοδο των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα, θα γίνονται επαναληπτικά μαθήματα και διαγωνίσματα (κατά την κρίση της διεύθυνσης), τα οποία θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με έκτακτο πρόγραμμα το οποίο θα ανακοινώνεται έγκαιρα στους μαθητές.

5.         Φάκελος ενημερωτικού υλικού: Στην αρχή του εκπαιδευτικού έτους παραδίδεται στους γονείς - κηδεμόνες ενημερωτικός φάκελος που περιλαμβάνει:

·         Το πρόγραμμα σπουδών

·         Το πλήρες πρόγραμμα διαγωνισμάτων για όλο το έτος ανά τάξη/ τμήμα.

·         Τις εβδομαδιαίες ώρες ενημέρωσης γονέων από τους καθηγητές του φροντιστηρίου.

·         Τους προσωπικούς κωδικούς του μαθητή και του κηδεμόνα ώστε να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα μας οποιαδήποτε στιγμή θελήσουν για τις επιδόσεις του μαθητή σε κάθε μάθημα και τις απουσίες του.

·         Έντυπο με τις επίσημες αργίες του φροντιστηρίου.

·         Έντυπο με τους υπεύθυνους καθηγητές ανά τμήμα.

6.        Φοίτηση:Ο μαθητής παρακολουθεί υποχρεωτικά όλες τις ώρες διδασκαλίας και συμμετέχει σε όλα τα διαγωνίσματα, των μαθημάτων που έχει επιλέξει. Πρέπει να βρίσκεται στο χώρο του φροντιστηρίου τουλάχιστον 5 λεπτά πριν την έναρξη του μαθήματος.  Η εκπαιδευτική μας πρόταση καθίσταται επιτυχής μόνο όταν οι μαθητές προσέρχονται επαρκώς προετοιμασμένοι στα μαθήματα και στα διαγωνίσματα του φροντιστηρίου. Σε περίπτωση απουσίας, οι κηδεμόνες οφείλουν να ενημερώσουν έγκαιρα τη γραμματεία. Ο μαθητής, σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα καθηγητή, οφείλει να ζητήσει το συντομότερο δυνατόν την ύλη και τις εργασίες από το μάθημα στο οποίο απουσίαζε. Οι απουσίες των μαθητών ελέγχονται κάθε διδακτική ώρα. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας, η διεύθυνση επικοινωνεί με τους κηδεμόνες του μαθητή στο τέλος της διδακτικής ώρας.

7.         Δημιουργία τμημάτων: Ο μέγιστος αριθμός μαθητών στο τμήμα καθορίζεται έτσι ώστε  η ομοιογένεια των μαθητών να επιτρέπει την ομαλή εξέλιξη της εκπαιδευτικής διεργασίας με τα καλύτερα αποτελέσματα. Έτσι, στις περισσότερες περιπτώσεις ο μέγιστος αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα είναι εννέα (9) χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό για τη διεύθυνση. Κυρίαρχο κριτήριο για τη συγκρότηση των τμημάτων αποτελεί το επίπεδο των μαθητών αφού η σχετική εκπαιδευτική ομοιογένεια βελτιστοποιεί το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα. Μικρότερης σημασίας κριτήρια όπως το σχολείο φοίτησης, οι διαπροσωπικές σχέσεις των μαθητών και οι υπόλοιπες υποχρεώσεις τους είναι δυνατόν σε ορισμένες περιπτώσεις να συνυπολογιστούν για τη συγκρότηση των τμημάτων. Τέλος, αποτελεί δικαίωμα του Διευθυντή Σπουδών να μεταβάλλει τη σύνθεση κάποιου τμήματος αν εκτιμήσει ότι η παρέμβαση αυτή βελτιώνει το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα.

8.         Διαγωνίσματα: Στην αρχή κάθε σχολικού έτους συντάσσεται  το ετήσιο πρόγραμμα διαγωνισμάτων το οποίο παραδίδεται σε γονείς και μαθητές ενώ παράλληλα αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του φροντιστηρίου. Η συμμετοχή των μαθητών στα διαγωνίσματα κρίνεται επιβεβλημένη αφενός γιατί αποκτούν σημαντική εμπειρία και ευχέρεια στο γραπτό λόγο και αφετέρου γιατί αξιολογείται η εκπαιδευτική τους πορεία με τρόπο έγκυρο και αξιόπιστο.

Οι απαντήσεις – λύσεις των θεμάτων δίνονται την επόμενη διδακτική ώρα και αναλύονται απ τους καθηγητές. Ταυτόχρονα οι μαθητές καλούνται να βαθμολογήσουν τα γραπτά τους Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να διορθώσουν τα γραπτά το αργότερο σε 15 ημέρες και στη συνέχεια τα παραδίδουν στους μαθητές αναλύοντας τα ευρήματα της διόρθωσης με τον τρόπο που οι ίδιοι κρίνουν ως παιδαγωγικά ωφέλιμο και εποικοδομητικό. Η συμπεριφορά των μαθητών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας οφείλει να είναι απολύτως εναρμονισμένη με το πνεύμα και την αξία της διαδικασίας. Κάθε γεγονός ή συμπεριφορά που διαταράσσει την ομαλή διεξαγωγή του διαγωνίσματος θα πρέπει οι μαθητές να το αναφέρουν στο Διευθυντή σπουδών ή στη γραμματεία.
Η συμμετοχή στα διαγωνίσματα είναι υποχρεωτική και η γραμματεία ενημερώνει τον κηδεμόνα σε περίπτωση απουσίας.

9.         Η επικοινωνία με τους γονείς γίνεται με 4 τρόπους :

      Α.  Ηλεκτρονική ενημέρωση μέσω του Internet από την ιστοσελίδα του φροντιστηρίου. Κάθε μαθητής με την εγγραφή του αποκτά ένα προσωπικό κωδικό πρόσβασης (Password) στον ατομικό του φάκελο. Μέσω αυτού μπορεί να ενημερώνεται ο ίδιος και οι γονείς του οποτεδήποτε, για τη βαθμολογία του σε όλα τα διαγωνίσματα που συμμετείχε, για τις απουσίες σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς καθώς και για τα σχόλια των διδασκόντων καθηγητών σχετικά με την επίδοσή του ανά μάθημα.

      Β. Εβδομαδιαίες ενημερώσεις απ τον            υπεύθυνο του τμήματος σε καθορισμένο χρόνο.

Γ. Τακτικές ενημερώσεις που γίνονται δυο (2) φορές το χρόνο: αρχές Δεκεμβρίου, και πριν τις διακοπές του Πάσχα.

Δ.  Έκτακτες ενημερώσεις γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου κατόπιν συνεννοήσεως με τη Γραμματεία του φροντιστηρίου.

10.      Ιδιαίτερα μαθήματα: Κάθε μαθητής στα φροντιστήρια έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει ιδιαίτερα – ατομικά μαθήματα με καθηγητές οι οποίοι είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και επαρκείς στο γνωστικό αντικείμενο. Έτσι γονείς και μαθητές δεν χρειάζεται να αναζητήσουν πρόσθετη εκπαιδευτική στήριξη σε αμφίβολης ποιότητας χώρους θέτοντας σε κίνδυνο την εκπαιδευτική τους πορεία. Τα μαθήματα αυτά είτε προγραμματίζονται στην αρχή κάθε νέου σχολικού έτους και διενεργούνται σε τακτική βάση είτε έχουν έκτακτο χαρακτήρα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους με στόχο να ικανοποιήσουν πρόσκαιρες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών. Σε κάθε περίπτωση, γονείς και μαθητές οφείλουν να απευθύνονται στο διευθυντή σπουδών για τον προγραμματισμό τους.

11.     Ενισχυτική διδασκαλία κατόπιν πρότασης του καθηγητή του τμήματος στην Διεύθυνση πραγματοποιείται πάντα εκτός του ωρολογίου προγράμματος και γίνεται δωρεάν.

12.     Ευέλικτα προγράμματα διδασκαλίας

   Τα προγράμματα σπουδών που έχουμε σχεδιάσει έχουν ως γνώμονα την εξοικονόμηση χρόνου για τους μαθητές που έχουν ήδη ένα επιβαρυμένο σχολικό πρόγραμμα, με προϋπόθεση βεβαίως την ολοκληρωμένη κάλυψη της ύλης.

   Ταυτόχρονα, παρέχεται η δυνατότητα επιλογής μέρους των μαθημάτων του πλήρους προγράμματος ή των προαιρετικών μαθημάτων ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή.

   Η βελτίωση του μαθητή δεν απαιτεί  αύξηση των ωρών διδασκαλίας πέραν του αναγκαίου. Απαιτεί  αύξηση των ωρών εργασίας του μαθητή σύμφωνα με τις οδηγίες των καθηγητών του.

13.     Υπεύθυνος Τμήματος: Στα πλαίσια της διαρκούς βελτίωσης των υπηρεσιών που προσφέρει, καθιερώσαμε  το θεσμό – ρόλο του υπευθύνου τμήματος. Πρόκειται για ειδικά εκπαιδευμένο καθηγητή του τμήματος στο οποίο φοιτά ο μαθητής ο οποίος με τη συνεργασία και επίβλεψη του Διευθυντή Σπουδών έχει την υποχρέωση:

·         Να παρακολουθεί την πορεία του μαθητή σε συνεργασία με το σύνολο των διδασκόντων εκπαιδευτικών.

·         Να ενημερώνει κάθε μήνα τηλεφωνικά τους γονείς και τους κηδεμόνες για την εκπαιδευτική πορεία των μαθητών.

·         Να ενημερώνει έκτακτα και τηλεφωνικά τους γονείς για κάθε θετική ή αρνητική μεταβολή που παρατηρείται στην πρόοδο του μαθητή.

·         Να εντοπίζει προβλήματα ή παράπονα των μαθητών, προτείνοντας και προωθώντας λύσεις σε συνεργασία με το Διευθυντή Σπουδών.

·         Να ενημερώνει τους γονείς που απουσιάσαν από την τακτική ενημέρωση γονέων.

14.     Κατά τις ώρες του μαθήματος στο χώρο του φροντιστηρίου μέχρι τη λήξη του προγράμματός του. Η αποχώρηση είναι δυνατή μόνο κατόπιν συνεννόησης της διεύθυνσης με τους κηδεμόνες. Σε αντίθετη περίπτωση, το φροντιστήριο ενημερώνει τους κηδεμόνες και δε φέρει καμία ευθύνη.

·         Ο μαθητής εισέρχεται στην αίθουσα με την έναρξη της ώρας. Πρέπει να έχει μαζί του τα βιβλία – τετράδιά του και να είναι προετοιμασμένος για το μάθημα. Οφείλει να είναι πειθαρχημένος στην τάξη και να παρακολουθεί το μάθημα χωρίς να ενοχλεί τους συμμαθητές του. Οποιεσδήποτε απορίες δημιουργηθούν, επιλύονται από τον διδάσκοντα καθηγητή είτε την ώρα του μαθήματος είτε στο διάλειμμα είτε σε χρόνο που καθορίζεται κατόπιν συνεννοήσεως.

·         Το κινητό τηλέφωνο πρέπει να είναι απενεργοποιημένο κατά της διάρκεια του μαθήματος.

·         Ο μαθητής για οποιοδήποτε πρόβλημα, που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνος του, καταφεύγει στη διεύθυνση του φροντιστηρίου.

·         Σεβόμαστε τον χώρο του φροντιστηρίου. Δεν προκαλούμε φθορές στις κτιριακές εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό του.

·         Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται τους κανόνες υγιεινής. Είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν την καθαριότητα μέσα και έξω από το κτίριο και πρέπει να ρίχνουν τα απορρίμματα στους ειδικούς κάδους και τα καλάθια που βρίσκονται στο χώρο.

15.     Μηχανογραφικό Δελτίο και Συμβουλευτική:Οποιεσδήποτε επιπλέον παροχές υπηρεσιών (π.χ. συμπλήρωση μηχανογραφικών, συμβουλευτικές υπηρεσίες), γίνονται κατόπιν συνεννόησης με τη διεύθυνση.Συνεργαζόμαστε μεειδική ομάδα εκπαιδευμένων ανθρώπων που θα βρίσκονται δίπλα στους μαθητές της Γ Λυκείου στη δύσκολη και κρίσιμη στιγμή της συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου. Προσωπικές συναντήσεις με κάθε μαθητή, γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε σχολής, εντοπισμός των επιθυμιών του μαθητή, εκτιμήσεις για τη ζήτηση στην αγορά εργασίας είναι οι άξονες που συνθέτουν το πλαίσιο για την ορθή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου. Παράλληλα, από τις πρώτες τάξεις, του Λυκείου διενεργούνται σεμινάρια και εκπονούνται προγράμματα συμβουλευτικής ώστε μέσα από το πλέγμα της πληροφορίας και γνώσης να καθίσταται κάθε μαθητής ικανός για μια επιτυχή επιλογή κατεύθυνσης, επιστημονικών πεδίων και μαθημάτων επιλογής.

16.     Δίδακτρα: Στην αρχή κάθε σχολικού έτους ανακοινώνεται η τιμολογιακή πολιτική, η οποία έχει ενιαία και καθολική ισχύ για το σύνολο των μαθητων.Τα δίδακτρα είναι ετήσια και χωρίζονται σε 10 μηνιαίες δόσεις.  Η πρώτη καταβάλλεται με την έναρξη των μαθημάτων και η τελευταία το αργότερο μέχρι 10 Μαΐου. Στην περίπτωση που σοβαροί λόγοι εμποδίζουν την έγκαιρη καταβολή των διδάκτρων, ο κηδεμόνας έχει την υποχρέωση να ενημερώσει τη γραμματεία και να ορίσει μαζί της την ημερομηνία καταβολής τους.

      Το φροντιστήριο «Αλγόριθμος» είναι ένας σύγχρονος, αξιολογούμενος, ποιοτικός και σε διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικός οργανισμός, ο οποίος αναλαμβάνει απόλυτα την κοινωνική ευθύνη της εκπαιδευτικής αποστολής του και αποδέχεται πλήρως τις αντίστοιχες δεσμεύσεις που απορρέουν από αυτή.

      Δεσμευόμαστε  να παρέχουμε  υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε μαθητές μέσης εκπαίδευσης, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της γνωστικής και συναισθηματικής υποδομής τους με τελικό στόχο την επιτυχία τους στις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

      Το φροντιστήριο αναπτύσσει εκπαιδευτικά συστήματα και μεθοδολογίες, ώστε να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του Υπουργείου Παιδείας.

      Προκειμένου να εξασφαλισθεί η διαρκής βελτίωση και η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του φροντιστηρίου για την επίτευξη των σκοπών και των στόχων του, το φροντιστήριο στοχοθετεί και παρακολουθεί τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε αυτό.

      Σε αυτό το πλαίσιο, η διεύθυνση  και ολόκληρο το ανθρώπινο δυναμικό του φροντιστηρίου «Αλγόριθμος» δεσμεύεται για:
· Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας
· Ανάπτυξη και διατήρηση άριστης υποδομής και υψηλού επιπέδου καθηγητών
· Μέγιστη ικανοποίηση των μαθητών και των γονέων, από την παροχή εξατομικευμένης  σχολικής βοήθειας.
· Επιτυχία στις προαγωγικές και εισαγωγικές εξετάσεις


      Το φροντιστήριο «Αλγόριθμος» πιστό στην αρχή που λέει ότι η εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται από ποιοτικούς και πιστοποιημένους οργανισμούς, φροντίζει διαρκώς, ώστε να ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις της τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ 1433/2008.

   Βρισκόμαστε στη διαδικασία πιστοποίησης  από έναν διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, την TUV AUSTRIA HELLAS.Ο οργανισμός της TUV δραστηριοποιείται στο χώρο της κατοχύρωση της Ποιότητας και της Ασφάλειας των προϊόντων και υπηρεσιών των πελατών του από το 1872 και είναι ένας από τους μεγαλύτερους και πιο αξιόπιστους οργανισμούς πιστοποίησης με πολύ αυστηρά κριτήρια ελέγχου.

 

logo-kato